Pravidlá spotrebiteľských hier
(skrátená verzia)

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

  1. Pokiaľ nie je v osobitných pravidlách („Osobitné pravidlá“) pre jednotlivé hry („Hry“) uvedené inak, (i) spoluorganizátormi Hier sú spoločnosti: Tarsago Slovensko, s.r.o., Námestie Slobody 11, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 862 394, zapísaná v Obchodnom registri OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 29299/B, Tarsago Česká republika, s.r.o., V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, Česká republika, Tarsago Kft., 22 Nepfurdo,1138 Budapešť, Maďarsko a Tarsago Romania S.R.L., ulica Vulturilor 18-18A, District 3, Bukurešť, Rumunsko („Spoluorganizátori“), a (ii) na Hry sa vzťahujú tieto všeobecné pravidlá („Všeobecné pravidlá“).
  2. Hier sa môže zúčastniť každý, kto od Spoluorganizátora, ktorý podniká v krajine bydliska účastníka, dostane propagačné materiály s ponukou zúčastniť sa Hry a ten, komu je ponúknutá možnosť zúčastniť sa Hry iným spôsobom. Hry sa môže zúčastniť každý, kto najneskôr v deň vstupu do Hry dovŕšil vek 18 rokov. Hier sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Spoluorganizátorov, iných subjektov zapojených do organizácie Hier a ich blízke osoby.
  3. Pokiaľ nie je uvedené inak, Hry prebiehajú na území Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rumunska a ceny sú spoločné pre všetkých Spoluorganizátorov. Každá cena je určená pre jedného výhercu. Výška výhier je uvádzaná pred zdanením. Uvádzané hodnoty nepeňažných výhier zahŕňajú DPH. Pravidlá Hier sú rovnaké pre všetkých Spoluorganizátorov s výnimkou odlišností, vyplývajúcich z  miestnych právnych predpisov. Názvy cien v rôznych jazykoch sa môžu líšiť, nakoľko nejde o doslovný preklad.
  4. Hry nie sú hazardnými hrami, ale propagačnými súťažami. Výber výhercov sa uskutoční v priestoroch spoločnosti Tarsago Česká republika, s.r.o. pod dohľadom notára (ak nie je uvedené inak). Účasťou v Hre účastník súhlasí so Všeobecnými ako aj Osobitnými pravidlami. Výhercovia budú informovaní o výhre čo najskôr. Účastník má vždy právo odmietnuť svoju účasť v Hre.Na základe ponuky od Spoluorganizátora možno do Súťaže vstúpiť opakovane. Šanca na výhru sa tak zvyšuje s každým novým vstupom. Niektoré propagačné materiály môžu obsahovať ponuku viacnásobného vstupu do Hry.
  5. Spoluorganizátori budú ako spoloční prevádzkovatelia spracúvať osobné údaje účastníkov Hier v rozsahu meno, priezvisko, kontaktné údaje a vek za účelom ich účasti v Hrách a to na základe súhlasu účastníkov, ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Bez súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je účasť v Hrách možná. Účastníci majú právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu a vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov, vrátane informácií o účele a právnom základe spracúvania, príjemcoch, dobe uchovávania a právach účastníkov sú uvedené v úplnom znení Všeobecných pravidiel. Svoje práva, týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžu účastníci uplatniť na na e-mailovej adrese: zakaznik@ tarsago.sk. Účastníci môžu podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov; kontaktné údaje nájdete na www.dataprotection.gov.sk http://www.dataprotection.gov.sk.
  6. Úplné znenie Všeobecných a Osobitných pravidiel je dostupné zdarma na http://www.vyber.sk/hry-a-sutaze/pravidla-sutazi/. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností, nás môžete kontaktovať na zakaznik@tarsago.sk.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ Hry o Prémiu za rýchlu odpoveď

Hra bude prebiehať od 1. 1. 2021 do 4. 2. 2022. Hodnota výhry je 20 000 € a môže ísť o finančnú sumu, osobné motorové vozidlo alebo inú hodnotnú vec podľa toho, aká výhra bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Hru vyhral. Hry sa môže zúčastniť každý, kto si objedná ponúkaný produkt do 7 dní od doručenia propagačných materiálov, pokiaľ nie je v propagačných materiáloch uvedená iná lehota. Rovnaký účastník môže byť na základe rovnakých propagačných materiálov zaradený do žrebovania najviac 3-krát podľa podmienok v nich uvedených. Výherca bude určený žrebovaním, ktoré sa uskutoční 24. 2. 2022. Výherca bude zverejnený najneskôr 28. 2. 2022 na webových stránkach http://obchod.tarsago.sk.

OSOBITNÉ PRAVIDLÁ Hry o Extra cenu vo výške 5 000 €

Hra prebieha od 1. 1. 2021 do 4. 2. 2022. Hodnota Extra ceny je 5 000 € a môže ísť o finančnú sumu, vecnú cenu alebo ich kombináciu podľa toho, aká výhra bola prezentovaná v propagačnej kampani, na základe ktorej výherca Hru vyhral. Hry sa môže zúčastniť každý, kto odpovie na ponuku zúčastniť sa Hry do 7 dní od doručenia propagačných materiálov podľa pokynov v nich uvedených, pokiaľ nie je v propagačných materiáloch uvedená iná lehota. Účasť v Hre nie je podmienená objednaním produktov. Rovnaký účastník môže byť na základe rovnakých propagačných materiálov zaradený do žrebovania najviac 10-krát podľa podmienok v nich uvedených. Výherca bude určený žrebovaním, ktoré sa uskutoční 24. 2. 2022. Výherca bude zverejnený najneskôr 28. 2. 2022 na webových stránkach http://obchod.tarsago.sk.