Týmto prehlasujem, že som starší ako 18 rokov a súhlasím s tým, aby spoločnosť Tarsago Slovensko, s.r.o., IČO: 35 862 394, so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, ako prevádzkovateľ (ďalej len "prevádzkovateľ ") spracúvala moje osobné údaje, konkrétne moju emailovú adresu, a to za účelom zaslania vstupného kódu do súťaže. Právnym základom spracúvanie je súhlas, ktorý možno odvolať na zakaznik@vyber.sk alebo na telefónnom čísle 0850 111 223. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Emailová adresa bude spracúvaná len po dobu potrebnú na zaslanie vstupného kódu a ďalej po dobu automatickej zálohy v logu mailservera. Emailovú adresu môže správca poskytnúť iba osobe poverenej zabezpečením prevádzky emailových služieb. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a doplnenie, právo na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie ich spracúvania, na ich prenositeľnosť a právo podať námietky proti spracúvaniu. Tieto práva je možné uplatniť na zakaznik@vyber.sk alebo korešpondenčne na adrese: Tarsago Slovensko, s.r.o., Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava. Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (kontaktné údaje nájdete na www.dataprotection.gov.sk).